اخبار ورزشی » رقابت یووه با رئال برای خرید دو بازیکن