اخبار ورزشی » مورنو:”اگر ایسکو اسپانیایی نبود، باید برایش تابعیت می گرفتیم”