رمزنگاری کلید عمومی و کلید خصوصی در بیت کوین

به منظور درک بهتر بیت کوین لازم است که از اصول رمزنگاری کلید عمومی آگاهی یابید ، هر کاربر برای برقراری ارتباط با کاربر دیگر در سیستم بیت کوین دو کلید دارد ، این کلید ها همانند رشته ای از اعداد و حروف می باشند.

یکی از این کلید ها ، کلید عمومی است و همه می توانند به این کلید دسشته باشند، دیگری کلید خصوصی است ، که فقط و فقط خود کاربر بدان دسترسی دارد.

کلید

اجازه دهید رمزنگاری کلید عمومی را با مثالی برای شما بیشتر ملموس نماییم . مثلا فرض کنید کامران با استفاده از کلید عمومی پارسا نامه را رمز گذاری می کند و سپس ارسال می کند . پارسا نامه را دریافت کرده و سپس آن را با استفاده از کلید خصوصی خود رمزگشایی می کند.

دلیل قدرتمندی رمزنگاری کلید عمومی این است که اهمیتی ندارد اگر فرد دیگری مثلا مجید نامه را رهگیری کند.

بدون داشتن کلید خصوصی که پارسا دارد ، مجید یا شخص دیگری نمی تواند نامه را رمزگشایی کند . این فناوری به همه امکان رهگیری نامه رمزنگاری شده را می دهد اما فقط دریافت کننده مورد نظر با کلید خصوصی که دارد می تواند آن را رمزگشایی کند.